sykdomsinfo.no sykdomsinfo.no

Skogflåttencefalitt

Sykdommen og symptomene

Skogflåttencefalitt, også kalt TBE, er en sykdom som forårsakes av et virus. Slik det fremgår av navnet, spres viruset hovedsakelig gjennom skogflåttbitt i endemiske områder (overføringen fra flåttens spytt kan skje i løpet av minutter).1 Andre smittekilder som er beskrevet er via infisert geitemelk.

De fleste smittede får ingen symptomer. Hvis det oppstår symptomer, skjer dette vanligvis i to faser: Litt over en uke etter flåttbittet oppstår det feber, hodepine og tretthet hos pasienten, og dette varer vanligvis i et par dager. Opptil to tredjedeler av pasientene blir bra igjen etter denne fasen.

Etter en periode på to til ti dager uten symptomer kan sykdommens andre fase oppstå hos omtrent én av tre pasienter. Denne fasen omfatter høy feber og potensielt symptomer i sentralnervesystemet. Det anslås at hver tiende av disse pasientene får langvarige eller til og med permanente nevrologiske symptomer.

Skogflåttencefalitt kan være livstruende, men dødeligheten er ganske lav. Sykdommen er spesielt alvorlig for eldre. Blant barn er det færre tilfeller, og det er sjelden alvorlige kliniske sykdomstegn.

 

Utbredelse

Viruset som forårsaker skogflåttencefalitt forekommer i flått mange steder i Europa, og er mest vanlig i områder rundt Østersjøen (spesielt Stockholms skjærgård, Vestra-Gøtaland og østre del av Mälaren, Gotland, Åland, Bornholm og de baltiske land), Sentral-Europa (spesielt Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Sør-Tyskland) og Russland. I Norge er kysten langs Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud områder med høyest risiko for smitte, samt i tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland.. Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om risiko for smitte.

 

 

Smittekilder

  • Skogflått som holder til på gress og andre planter

 

Behandling

Ingen spesifikk behandling mot infeksjon.

 

Hvordan forebygge smitte?

I endemiske områder med mye skogflått bør du dekke til huden og føttene med klær og egnet fottøy, spesielt i høyt gress, skogholt og skyggefull småskog.

Å sjekke seg for flått kan redusere faren for borreliose, men det hindrer ikke nødvendigvis skogflåttencefalitt da TBE-viruset kan overføres fra flåttens spytt i løpet av minutter1.

Skogflåttencefalitt kan forebygges med vaksine. Vaksinen beskytter imidlertid ikke mot borreliose eller andre flåttbårne sykdommer, og den hindrer heller ikke flåtten i å feste seg på huden din. Det finnes ingen vaksine mot borreliose.

Søk råd om forbebygging av skogflåttencefalitt hos helsepersonell

 

Referanser:

1. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overviev. Flavivirus Encephalitis edited by Daniel Ružek, 2011

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/tickborne-encephalitis

 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/tickborne-encephalitis

Vær oppmerksom på Skogflåttencefalitt i følgende land